Văn bản hướng dẫn

Tiêu chí hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế

Ngày 5/9/2016, Giám đốc ĐHQGHN đã phê duyệt và ban hành Tiêu chí hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế giành cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại ĐHQGHN và là thành viên CLB Nhà khoa học ĐHQGHN.

Các văn bản hướng dẫn về Khoa học Công nghệ do ĐHQGHN ban hành
Các văn bản hướng dẫn về Khoa học Công nghệ do Bộ và liên bộ ban hành
Các văn bản hướng dẫn về Khoa học Công nghệ do Quốc hội và Chính phủ ban hành