English  
 
Trang chủ arrow Văn bản biểu mẫu arrow - Văn bản biểu mẫu arrow Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường đại học giáo dục
Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường đại học giáo dục

       

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường Đại học Giáo dục 

 

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC                                        Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

                                       

            Số: 51/QĐ-TCCB                                            Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng

của Trường Đại học Giáo dục


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC


Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 3/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-TCCB ngày 28/10/ 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giáo dục;

Căn cứ Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Giáo dục".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng phòng chức năng, Chủ nhiệm khoa, Giám đốc trung tâm thuộc Trường Đại học Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG


Nơi nhận:

            - Như Điều 2;

            - TT ĐBCLĐT & NCPTGD;                                                             (đã ký)

            - Lưu: VT, TTĐBCLGD, TCCB.


                                                                                              PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ LộcTải file tại đây
<Về trước
 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn