English  
 
Trang chủ arrow Các đơn vị hành chính, phục vụ arrow Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Tổ chức - Hành chính

+ Trưởng phòng: TS. Phạm Văn Thuần
+ Phó trưởng phòng: ThS. Nghiêm Thị Thanh
+ Phó trưởng phòng: ThS. Đinh Thị Thanh Thủy
+ ĐT: 04.3754.8092
+ Fax: 04.3754.8092
+ Địa chỉ: Phòng 203, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác xây dựng, quy hoạch phát triển tổ chức và công tác cán bộ của nhà trường theo quy chế, quy định của ĐHQGHN và quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giáo dục.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý tổng hợp và thống nhất công tác hành chính trong trường.
- Thực hiện chức năng hậu cần, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác Tổ chức - Cán bộ
- Làm đầu mối, chủ trì việc đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng, kiện toàn và phát triển bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức trong trường cũng như mối quan hệ giữa các đơn vị, tổ chức trong trường.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức của trường.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và làm đầu mối, chủ trì việc lập kế hoạch về nhu cầu nhân lực, chỉ tiêu định biên nhân lực của trường để báo cáo ĐHQGHN phê duyệt; xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định phương án phân phối chỉ tiêu định biên nhân lực đã được cấp trên phê duyệt cho các đơn vị trong trường.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức theo đúng quy định Luật Công chức cũng như tại các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và của ĐHQGHN; chuẩn bị văn bản và thủ tục để Hiệu trưởng ký các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng kiêm nhiệm với cán bộ, viên chức và người lao động.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định về các tiêu chí, tiêu chuẩn và triển khai thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm; thường trực công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường. Chủ trì việc tổ chức đánh giá, xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, xét đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, viên chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định trình Hiệu trưởng quyết định.
- Thực hiện quy trình đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và bổ nhiệm, miễn nhiệm vào ngạch giáo sư, phó giáo sư theo quy định.
- Quản lý toàn diện và thống nhất hồ sơ, lý lịch giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động khác trong toàn trường theo quy định chung; cập nhật thông tin cán bộ trên website của trường; xác nhận lý lịch cán bộ, chữ ký cán bộ.
- Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng quyết định việc cụ thể hoá và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định chung cho giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động nói chung của nhà trường; làm đầu mối, chủ trì việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đãi ngộ đặc biệt thu hút, động viên, khuyến khích phù hợp đối với giảng viên, cán bộ, viên chức phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển .
- Thực hiện các thủ tục: thành lập/giải thể các bộ phận, đơn vị trong trường; thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo của trường và của các khoa; thành lập các hội đồng chuyên môn tư vấn cho Hiệu trưởng; điều động/ luân chuyển cán bộ; cử cán bộ, viên chức của trường đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài; bổ nhiệm/miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo đơn vị; thu nhận cán bộ, viên chức vào làm việc tại trường; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức và người lao động trong trường.
- Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, kế hoạch chiến lược phát triển và kế hoạch nhiệm vụ hằng năm của ĐHQGHN, nhiệm vụ chính trị của trường, truyền thống của trường tới cán bộ, viên chức toàn trường.
- Đầu mối phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
2.2. Công tác hành chính
- Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ.
- Tiếp nhận xử lý, quản lý và tổ chức lưu trữ công văn đi, đến theo đúng quy trình.
- Chủ trì quản lý và điều hành, vận hành thống nhất hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp của trường; quản lý toàn diện và thống nhất website và thông tin trên website của trường.
- Tư vấn và thẩm định cơ sở pháp lý, thể thức và kỹ thuật soạn thảo các văn bản ban hành trước khi cấp số và đóng dấu; theo dõi, giám sát, kịp thời thực hiện biện pháp chấn chỉnh các sai sót trong thủ tục hành chính trong trường. Quản lý và sử dụng con dấu của trường theo quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN.
- Chủ trì tổ chức quản lý và thực hiện chế độ bảo mật các tài liệu mật theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.
- Phân phối báo chí và các phương tiện thông tin khác cho các đơn vị trong trường.
- Cấp giấy giới thiệu, công lệnh đi đường cho giảng viên, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và sinh viên được cử đi công tác. Ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại trường; ký xác nhận giấy đăng ký làm thẻ xe buýt cho cán bộ, sinh viên.
- Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết, các cuộc họp của Ban giám hiệu, các hội nghị do Phòng Tổ chức - Hành chính được giao làm đầu mối. Quản lý sử dụng và trang trí các phòng họp, tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với nhà trường.
- Làm thư ký các hội nghị giao ban; chủ trì soạn thảo và ký ban hành các thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban gửi các đơn vị; kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận giao ban.
2.3. Công tác tổng hợp
- Đầu mối xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường.
- Lập các báo cáo công tác tháng, báo cáo tổng kết năm học theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên.
- Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị; theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.
- Cập nhật thông tin từ các đơn vị trong trường để xử lý, tham mưu cho Hiệu trưởng điều hành công tác chung của trường.
- Đầu mối triển khai công tác thống kê định kỳ theo quy định của ĐHQGHN về công tác thống kê.
2.4. Công tác quản trị cơ sở vật chất và phục vụ
- Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc chính quy, hiện đại tại các khu vực hiệu bộ, đơn vị thuộc trường và tại các giảng đường, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, trình độ cao.
- Quản lý, điều hành phương tiện ô tô công vụ của trường phục vụ các chuyến đi công tác của trường, của các đơn vị theo quy định của trường.
- Tổ chức quản lý vệ sinh môi trường các khu vực công sở và giảng đường.
- Quản lý sử dụng hệ thống điện, nước cung cấp có chất lượng, kịp thời, tiết kiệm.
- Theo dõi, quản lý và đề xuất giải quyết việc lắp đặt, sử dụng điện thoại trong toàn trường.
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài vụ và các đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư cho các đơn vị trong trường trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các khu vực của trường; trực phục vụ giảng đường.
- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác an ninh, trật tự xã hội và nếp sống văn minh.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, huấn luyện lực lượng phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt.

 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn