English  
 
Trang chủ arrow BÁO CÁO BA CÔNG KHAI
Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới quản trị đại học
Xem chi tiết...
Báo cáo ba công khai tổng hợp năm hoc 2011
Xem chi tiết...
Báo cáo ba công khai tổng hợp năm hoc 2010

Xem chi tiết...
Ba công khai

Đây là trang thông tin thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo. Nội dung công khai tại trong thông tin này gồm :


 

Xem chi tiết...
 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn