TIến sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục

Tiến sĩ Quản lý giáo dục

Tiến sĩ Quản lý giáo dục

  • Chỉ tiêu đào tạo: 10 - 13/ năm.
  • Đối tượng tuyển sinh: có bằng thạc sĩ đúng ngành và phù hợp với ngành ĐT.
  • Hình thức đào tạo: không tập trung 3-4 năm.
  • Dự tuyển: Đánh giá Hồ sơ chuyên môn, bảo vệ đề cương và thi Ngoại ngữ trình độ C.
  • Thời gian thi tuyển: tháng 2 và tháng 8 hằng năm.

Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo