Lý luận và phương pháp dạy học

Thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học

 

1.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

- Bản mô tả chương trình

2.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

- Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

3.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

- Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

4.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

- Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

5.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

- Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo

6.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

- Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo