Đào tạo đại học

Đào tạo đại học

1. Đào tạo cử nhân hệ chính qui các ngành theo mô hình 3+1

  • Mô hình 3+1: 3 năm đầu đào tạo kiến thức khoa học cơ bản tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm thứ tư đào tạo khối kiến thức chuyên ngành, khoa học sư phạm - giáo dục tại Trường Đại học Giáo dục.
  • Các ngành đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử...

2. Đào tạo cử nhân sư phạm văn bằng 2 các ngành theo mô hình 4+1

  • Mô hình 4 +1 được thiết kế đào tạo cử nhân sư phạm trong thời gian 1 năm cho những đối tượng đã có bằng cử nhân khoa học, ngành đào tạo tương ứng. Mô hình đào tạo này là điều kiện tốt dành cho sinh viên, giáo viên đã tốt nghiệp trường đại học ngoài hệ thống trường sư phạm, song đang hoặc sẽ giảng dạy ở trường phổ thông.
  • Các ngành đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử.

Chi tiết các chương trình xem tại đây