Văn bản biểu mẫu

Ban hành Quy định về Cố vấn học tập và Giảng viên phụ trách tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
05/09/2016
Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học
13/04/2016
Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
07/04/2016
Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
07/04/2016
Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
07/04/2016
Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Giáo dục
07/04/2016
Hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - AUN
17/03/2016
Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình giáo dục trong ĐHQGHN
17/03/2016
Hướng dẫn đánh giá ngoài trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQGHN
17/03/2016
Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình giáo dục trong ĐHQGHN
17/03/2016
Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình giáo dục trong Đại học Quốc gia Hà Nội
17/03/2016
Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
17/03/2016
Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục trong Đại học Quốc gia Hà Nội
17/03/2016
Hướng dẫn xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong ĐHQGHN
27/01/2015
Hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra trong Đại học Quốc gia Hà Nội
27/01/2015